I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Ośrodek wypoczynkowo-żeglarski w Rynie (dalej: OWŻ) usytuowany jest nad jeziorem 
Ryńskim i jest zarządzany przez Red Energy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszystkie osoby (dalej: Goście) przebywające na terenie OWŻ jak i użytkownicy jednostek pływających bazujących na stałe lub czasowo na terenie OWŻ obowiązuje niniejszy Regulamin. Wejście na teren OWŻ jest jednoznaczne ze znajomością Regulaminu oraz akceptacją jego warunków. Osoby przebywające na terenie OWŻ zobowiązane są do przestrzegania poleceń personelu OWŻ.

2. OWŻ nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń personelu OWŻ.

3. Natychmiast po przyjeździe do ośrodka Goście zobowiązani są do dokonania opłaty miejscowej oraz meldunku w Recepcji OWŻ. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz dokonać opłaty za planowany pobyt.

4. Przebywanie na terenie OWŻ zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Gości.

5.1. Osoby do lat 18 przebywają na terenie OWŻ tylko pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.

5.2. OWŻ nie ponosi odpowiedzialności za osoby poniżej 18 roku życia.

5.3. Wszelkie straty wynikające z działania lub zaniechania osób poniżej 18 roku życia zobowiązani są ponieść ich prawni lub faktyczni opiekunowie, a także za wszelkie następstwa tych czynów zaistniałe na terenie całego OWŻ.

6. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu Goście, na wniosek personelu OWŻ, zobowiązują się opuścić OWŻ w trybie natychmiastowym. Jest to równoznaczne z zerwaniem umowy zawartej pomiędzy stronami z wyłącznej winy Gościa i wiąże się z rezygnacją z dalszego pobytu bez zwrotu kosztów. Odpowiedzialność odszkodowawcza OWŻ w tym przypadku zostaje wyłączona.

 

7. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub które zachowują się agresywnie i w sposób powszechnie uznany za wulgarny. W powyższym przypadku zwrot opłaty wniesionej za pobyt zostanie pomniejszony o 30 % stanowiące zadatek.

III. ZASADY REZERWACJI

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, faxem  lub mailem .

2. Rezerwację dokonuje się na osobę fizyczną bądź osobę prawną, która będzie dokonywać płatności.

3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu na konto OWŻ.
Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w Regulaminie OWŻ przez podmiot dokonujący rezerwacji. Rezerwacji może dokonać tylko osoba pełnoletnia.

4. Niewpłacenie zadatku w terminie 3 dni od momentu dokonania rezerwacji -automatycznie anuluje rezerwację.

5. Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem na konto ośrodka najpóźniej na 7 dni przed planowanym przyjazdem lub gotówką  w dniu przyjazdu w recepcji OWŻ.

6. Niestawienie się Gościa w OWŻ do godz. 6:00 rano dnia następnego (t.j. przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji. Tym samym zadatek wpłacony przez Gościa zostaje zatrzymany jako rekompensata za niewywiązanie się z postanowień umowy z wyłącznej winy Gościa.

7.1. W przypadku wycofania rezerwacji (wymagana jest wyłącznie forma pisemna – tj. listem poleconym, faksem bądź mailem) do 14 dni przed uzgodnionym dniem rozpoczęcia pobytu OŻW zwraca całość wpłaconego zadatku. W innych przypadkach zadatek zostaje zatrzymany przez OWŻ.

7.2. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

7.3. W pozostałych przypadkach (w tym, także w przypadku skrócenia lub przerwania uzgodnionego pobytu) opłata rezerwacyjna, a także opłata za poniesione świadczenia nie zostanie zwrócona. Na umotywowany pisemny wniosek Gościa, Zarząd OWŻ może, w indywidualnie rozpatrywanych przypadkach losowych, przyznać Gościowi zwrot dokonanej wpłaty w całości bądź w części. 

8. Gość chcący korzystać ze zniżek dla dziecka obowiązany jest okazać w recepcji dokument potwierdzający  jego wiek. W przypadku braku takiego dokumentu klient będzie rozliczany wg taryfy droższej.

9.1. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych, a przekazywanej na konto Gminy oraz innych opłat dodatkowych ustalonych podczas rezerwacji.

9.2. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających w Rynie dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Dzienna stawka opłaty miejscowej wynosi 1,99 zł za każdy dzień pobytu.

9.3. Opłaty miejscowej nie podbiera się od: dzieci do lat 5; zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

10. Przyjazdy po godz. 19 możliwe są tylko po uzgodnieniu z recepcją.
Recepcjonista ze względów bezpieczeństwa może odmówić otwarcia OWŻ od godz. 23:00 do 6:00 rano.

11. Z przyczyn niezależnych od OWŻ, zarząd OWŻ może odwołać złożone rezerwacje, informując o tym Gości oraz zwracając im tylko równowartość wpłaconej kwoty.

IV. ZASADY WYNAJMU I KORZYSTANIA Z OWŻ

1. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

2.1. Z chwilą przejęcia kluczy do domku/pokoju zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie wynajętego domku/pokoju.

2.2. Za wszelkie zauważone i niezgłoszone natychmiast po wprowadzeniu się do domku/pokoju braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku/pokoju.

2.3. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom recepcji, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco

2.4. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia usług lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.

2.5. Opłata za zgubiony klucz do domku wynosi 50zł.

3.1. Ilość osób zakwaterowanych w domkach/pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt.

3.2. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.

3.3. Osoby odwiedzające naszych Gości na terenie OWŻ powinny zakończyć wizytę do godz. 22:00 lub dokonać formalności meldunkowych w recepcji.                                       

4.1. Goście opuszczający domek/pokój zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany. Gość zobowiązany jest naprawić wszystkie dokonane uszkodzenia w sprzęcie lub odkupić zniszczoną rzecz jakościowo taką samą.

4.2. Oddanie domku lub pokoju przez Gościa w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie tego faktu personelowi OWŻ, który w obecności Gościa sprawdzi stan techniczny i wyposażenia wszystkich pomieszczeń.

4.3. W razie trwałego zniszczenia sprzętu z winy Gościa będzie on obciążony dwukrotną wartością zniszczonego przedmiotu. Przed opuszczeniem terenu OWŻ należy  wynieść śmieci w zawiązanym worku do kontenera.

5. Grupy młodzieży szkolnej mogą być przyjęte na nocleg wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna, który ponosi pełną odpowiedzialność za grupę szkolną oraz stan pokoi po zakończeniu pobytu oraz za przestrzeganie przez młodzież niniejszego regulaminu.

6. OWŻ nie odpowiada za niedogodności powstałe z przyczyn od niego niezależnych, np. pogodowych, przerw w dostawie prądu, wody, programów TV itp.

7. W OWŻ obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich domkach/pokojach.

8.1. Gość OWŻ zobowiązany jest do:

a) dbania o czystość i porządek w zajmowanym domku/pokoju, jego otoczeniu oraz na terenie całego OWŻ.

b) korzystania z urządzeń elektrycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów Ppoż. i BHP.

8.2. Korzystanie z dodatkowych urządzeń elektrycznych, nie będących na wyposażeniu OWŻ możliwe jest tylko po uzgodnieniu tego faktu z personelem OWŻ oraz pobierana jest dodatkowa opłata. Zabrania się korzystania w domkach/pokojach z własnych urządzeń elektrycznych, butli i kuchenek gazowych, grilli elektrycznych itp.

9. Na terenie OWŻ znajdują się apteczki pierwszej pomocy: w Recepcji i u Bosmana.

10.1. Przyjmujemy Gości ze zwierzętami za dodatkową opłatą – która nie zapewnia sprzątania ani wyżywienia dla pupila.

10.2. Zezwolenie na pobyt zwierząt w OWŻ możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren OWŻ.
10.3. Na terenie OWŻ zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. 10.4. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną. OWŻ nie ponosi odpowiedzialności za zwierzęta Gości oraz następstwa ich działań.

11.1. Na terenie OWŻ obowiązuje doba hotelowa trwa od godz. 16:00-10:00 dnia następnego.

11.2. Pozostanie na terenie OWŻ po godz. 11:00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

11.3. Wydawanie posiłków: śniadanie 8:00-10:00, obiad 14:00-15:00, kolacja 19:00-20:00,

11.4. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00-6:00, z wyjątkiem imprez organizowanych dla całego OWŻ.

12.1. Osobom przebywającym na terenie OWŻ nie wolno:                                                     

  a) wynosić mebli i wyposażenia z domków/pokoi poza ich obręb.                                          

  b) rozbijać namiotów na terenie OWŻ bez uzgodnienia z recepcją i dokonania opłaty,                                          

  c) wycinać drzew i gałęzi w OWŻ i jego sąsiedztwie,                                                           

d) zaśmiecać i zanieczyszczać terenu OWŻ,                                                                                  

e) wrzucać do pojemników na śmieci gorących odpadów węgli z grilla.                                                                                                                                            

12.2. Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.

13. OWŻ nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach/pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze, również posiadających wartość naukową lub artystyczną. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku/pokoju. OWŻ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem, w tym na tarasie.

14.1. Wjazd i parking na terenie OWŻ jest płatny. Opłatę należy uiścić  w budynku portierni.

14.2. Parking jest niestrzeżony.

14.3. Goście zawierający umowę z OWŻ uzyskują zezwolenie na bezpłatne parkowanie jednego samochodu, parkowanie kolejnego samochodu jest płatne zgodnie z cennikiem.

14.4. Pobiera się opłatę za parkowanie na terenie OWŻ w innym miejscu niż wyznaczone przez personel OWŻ. Samochody zaparkowane w innym miejscu niż do tego przeznaczone zostaną odholowanie na koszt właściciela

14.5. Obowiązuje całkowity zakaz parkowania na drodze dojazdowej do OWŻ.

14.6. Właściciel OWŻ nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy na terenie OWŻ ani znajdujące się w nich mienie.

14.7. Na terenie OWŻ obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

1. Klienci trzymający swój sprzęt w części portowej wyrażają zgodę na warunki regulaminu  i zobowiązują się do jego przestrzegania.

2. W sezonie letnim Przystań obsługiwana jest przez Bosmana codziennie w godzinach: 6:00-22:00.

3. Kąpiel w obrębie przystani jachtowej jest surowo zabroniona. Osoba nie przestrzegająca tego zakazu robi to na własną odpowiedzialność. Zabrania się skakać do wody z brzegu, pomostu oraz wypożyczanego lub własnego sprzętu wodnego.

4. Zabrania się przebywania na terenie przystani jachtowej osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

5.1. Załogi jednostek pływających korzystających z postoju w Przystani są zobowiązane do informowania Bosmana o każdym wpłynięciu i wypłynięciu oraz zarejestrowaniu i opłaceniu swojego pobytu w Recepcji.
5.2. Armatorzy zobowiązani są do oznaczenia swoich jednostek i posiadania aktualnych dokumentów rejestracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.3. Wejście i wyjście z portu oraz postój w porcie jachtów żaglowych odbywa się wyłącznie z postawionym masztem i bez użycia żagli a jachty wchodzące do portu zobowiązane są ustąpić drogi jednostkom wychodzącym.
5.4. W przypadku kolizji w porcie o winie rozstrzyga się w oparciu o ogólne przepisy żeglugowe.
5.5. Za szkody powstałe wskutek manewrowania w porcie odpowiedzialność ponosi właściciel lub sternik, który te szkody spowodował.
5.6. Po zajęciu miejsca przy kei sternik zobowiązany jest do prawidłowego zacumowania i zabezpieczenia burt jachtu odbijaczami.
5.7. Jednostki pływające cumowane w porcie powinny być zawsze czyste i starannie sklarowane. Fały należy zabezpieczyć przed wywoływaniem hałasu.
5.8. Za usługi w przaystani pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
a) na stronie internetowej
www.sosnica-ryn.pl.

b) w recepcji

c) w porcie

2. Goście Ośrodka zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem przy czynnościach rezerwacyjnych lub meldunkowych.

3. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli OŻW i obowiązuje od dnia 1 maja 2015 roku.

4. Dane właściciela OŻW:

Red Energy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Środkowa 1, 40-584 Katowice

NIP: 6312646301; REGON: 243225653; KRS: 0000425437;